آشنایی با نرم افزارها و روش های مختلف جهت آنالیز آماری پایان نامه

آشنایی با نرم افزارها و روش های مختلف آنالیز آماری پایان نامه

یکی از مهمترین بخش های نگارش پایان نامه انجام آنالیز آماری می باشد . یافته های دانشجو در هنگام نگارش پایان نامه از طریق آنالیز آماری داده های جمع آوری شده ارائه می گردد . آنالیز آماری پایان نامه کاری نسبتاً پیچیده و دشوار است و برای انجام آن به نرم افزارهای مختلف همچون لیزرل ، اس پی اس اس و رگرسیون نیاز خواهید داشت . جهت استفاده از این نرم افزارها بهتر است ابتدا با آن ها آشنا شوید و در صورت عدم آموزش نرم افزارهای آنالیز آماری پایان نامه ، تحلیل پایان نامه نه تنها کاری دشوار است بلکه ممکن است نتایج بدست آمده از پایان نامه شما ضعیف باشند . در ادامه با نرم افزارها و روش های مختلف آنالیز آماری پایان نامه آشنا خواهید شد تا به نتایج بهتری از پایان نامه خود دست یابید .

چه نرم افزارهایی برای آنالیز آماری پایان نامه وجود دارند؟

برای تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه نرم افزارهای مختلفی به بازار عرضه می شوند و دانشجویان می توانند با توجه به پایان نامه خود از انواع این نرم افزارها استفاده کنند . این نرم افزارها شامل موارد زیر می باشند .

 • لیزرل
 • رگرسیون
 • اس پی اس اس

کاربردهای نرم افزار اس پی اس اس جهت آنالیز آماری پایان نامه

نرم افزار اس پی اس اس جهت انجام آنالیز آماری کاربردهای مختلفی دارد که در این بخش از مقاله برخی از این کاربردها را معرفی خواهیم کرد .

 • ارائه خلاصه آماری همچون گراف، جدول و آمارها
 • ارائه توابع ریاضی مختلف همچون قدر مطلق، تایع علامت، لگاریتم و توابع مثلثاتی
 • ارائه جدول های سفارشی مختلف همچون جدول فراوانی، فراوانی تجمعی و درصد فراوانی
 • ارائه توزیع آماری مختلف همچون توزیع گسسته و پیوسته
 • ارائه انواع طرح های آماری

کاربردهای نرم افزار لیزرل جهت انجام آنالیز آماری پایان نامه

 • تنظیم دقیق فرضیه های پژوهشی
 • جمع آوری اطلاعات
 • اجرای تجزیه و تحلیل آماری
 • ارائه فرضیه ها در هنگام نگارش تحلیل آماری اجرا شده
 • وارد کردن دقیق و منظم اطلاعات

هدف از اجرای آنالیز آماری پایان نامه با استفاده از تحلیل رگرسیون

هدف از تحلیل رگرسیون پیش بینی چندین متغیر از چند متغیر پیش بین است . جهت پیش بینی همزمان چند متغیر از بین متغیرهای پیش بین از تجزیه و تحلیل آماری رگرسیون چند متغیری استفاده می شود . هدف از تحلیل رگرسیون چند متغیری پیش بینی تغییرات متغیرها می باشد . متغیرهای پیش بین به روش های مختلف در تحلیل رگرسیون وارد می شوند .

8 Feb 2019