آنالیز آماری پایان نامه با نرم افزار

آنالیز آماری پایان نامه بخش مهم و اساسی از این تحقیق علمی را در بر می گیرد . در یک جامعه آماری یا سری داده ها که برای پایان نامه به کار می رود بسیاری از تحلیل های آمار روی آن انجام می شود تا بتوان به مناسب بودن داده ها ، همسانی آن ها، روابط بین چند سری داده و ... اطلاع پیدا کرد. برخی از این آنالیزها و عملیاتی که روی آن ها انجام می شود، گاهی اوقات این سری داده ها و اطلاعات را برای کار تحقیقی روی آن ها مناسب می سازد. از این رو دانشجویان باید بتوانند نرم افزارهای مختلفی که در رابطه وجود دارند را بتوانند بشناسند و حتی کار با آن را بدانند. کمتر پایان نامه ای وجود دارد که سری مجموعه های آماری در آن وجود نداشته باشند و به نرم افزارهای مختلفی در این رابطه نیاز نداشته باشد .

 

آنالیز آماری پایان نامه با نرم افزار spss

یکی از نرم افزارهای آماری پرکاربرد در آنالیز داده ها، نرم افزار spss است که به کمک آن خیلی از عملیات پایان نامه را می توان انجام داد . این نرم افزار همسانی داده ها، تناسب بین سری های زمانی مختلف و انواع تحلیل های آماری که ممکن است بنا به نیاز تحقیق مورد استفاده قرار گیرند در این نرم افزار وجود دارند. این نرم افزار را در اکثر پایان نامه ها برای آنالیز آماری پایان نامه مورد استفاده قرار می دهند و نتایج را به صورت عدد یا نمودار رسم می کنند. در این صورت داده های موجود به صورتی قابل شناخت تر و بهتر ارائه می شود و نتیجه گیری بر اساس آن  ها بهتر صورت می گیرد .

آنالیز آماری پایان نامه با لیزرل lisrel

لیزرل یک نرم افزار آماری است که معادلات ساختاری را برای انواع متغیرهای نهان و آشکار انجام می دهد. در پایان نامه های مختلف به خصوص پایان نامه هایی که از داده های زیادی برای نتیجه گیری و جامعه آماری استفاده می شود تحلیل و آنالیز آماری پایان نامه را با لیزرل می توان به راحتی و با دقت بالا انجام داد. از این رو متغیرهای پنهان و آشکار در تحقیقات را بررسی می کنند و از آن در نتیجه گیری استفاده می شود. به همین علت بهترین نرم افزار برای تدوین پایان نامه های مختلف به خصوص فصل چهارم آن است . مدل هایی که در آنالیز آماری پایان نامه به عنوان مدل های خروجی لیزرل به دست می آیند به دو صورت مدل اندازه گیری و مدل معادلات ساختاری است که مدل اندازه گیری برای بررسی متغیرهای مشاهده شده به کار می رود و آنالیز آماری پایان نامه با دقت بالاتری صورت می گیرد . همچنین همبستگی بین متغیرها نیز مشخص می شود و به صورت عدد و نمودار به خوبی قابل تشخیص و توضیح است .

دانشجویان باید بتوانند از این نرم افزارها به خوبی کار کنند تا بتوانند آنالیز آماری پایان نامه خود را به اتمام برسانند یا این کار را به افرادی بسپارند که بتوانند به صورت حرفه ای با این نرم افزارها کار کنند؛ زیرا تحلیل آماری پایان نامه از اهمیت بالایی در نتیجه گیری برخوردار است .

 

2 Feb 2019