آنالیز کیفی پایان نامه با استفاده از لیزرل lisrel

آنالیز کیفی پایان نامه با استفاده از لیزرل

پایان نامه در مقاطع تحصیلات دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تاثیر زیادی در امتیاز نهایی دانشجویان می گذارد . در مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری اهمیت پایان نامه چندین برابر می باشد چرا که در تحصیلات تکمیلی، ساختار پایان نامه به طور قابل توجهی با ساختار پایان نامه مقطع کارشناسی متفاوت است و نیاز به آنالیز کیفی پایان نامه اجتناب ناپذیر می باشد .

تحلیل کیفی پایان نامه

یکی از دلایل پیچیدگی بیشتر پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به خاطر این مساله است که برای اثبات ایده ای که در پایان نامه به آن پرداخته شده است، نیاز است تا تحلیل آماری دقیقی صورت گیرد و براین اساس، نتایج حاصل از پژوهش، اثبات گردد. تحلیل آماری که غالبا در فصل چهارم پایان نامه به آن پرداخته می شود، مهم ترین بخش پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری محسوب می شود که برای تهیه آن از نرم افزارهای آماری مربوطه از جمله لیزرل استفاده می گردد.

 

آشنایی با نرم افزار لیزرل

لیزرل نرم افزاری است که برای تحلیل های آماری در پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری استفاده زیادی دارد. این نرم افزار که به منظور آنالیز کیفی پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد، نرم افزار مناسبی برای انواع تجزیه و تحلیل های چند متغیره از قبیل تجزیه تحلیل عاملی ، رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و تحلیل چند نمونه محسوب می گردد .

در اکثر پایان نامه ها از متغیرهای پنهان نیز در بررسی نتایج پژوهش به کار می رود. از آنجاکه این متغیرهای پنهان بر روی نتایج تحلیل آماری تاثیر گذار خواهند بود لذا برای تحلیل کیفی پایان نامه به طوریکه این متغیرهای پنهان نیز به درستی مورد آنالیز قرار گیرند، نرم افزار لیزرل دارای امکاناتی است که برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان در نظر گرفته شده است. به عبارت دقیق تر، در نرم افزار لیزرل ، روابط بین متغیرهای پنهان و اساس آنها حائز اهمیت قرار می گیرد .

گراندد تئوری چیست ؟

باید توجه داشت قبل از اینکه تحلیل آماری صورت گیرد، لازم است تا داده ها با دقت گردآوری شوند. برای گردآوری داده های تحقیق و پژوهش، روش های متنوعی وجود دارد که یکی از شیوه ها در این زمینه نظریه داده بنیاد است . گراندد تئوری  یکی از روش های گردآوری داده ها مبنی بر نظریه داده بنیاد می باشد .

گراندد تئوری مجموعه ای از روش های گردآوری داده است. در گراندد تئوری، در تمام مدت گردآوری اطلاعات، به بررسی جامعی از ادبیات و پیشینه پرداخته می شود. در این روش گردآوری اطلاعات مبنی بر نظریه داده بنیاد، مسیری که گردآوری داده ها طی خواهد کرد، از قبل مشخص نیست. بنابراین، به احتمال زیاد در این روش، پژوهشگر با مسائل و موضوعاتی مواجه می شود که قبل از آن متصور نبوده است. همانطور که مشخص است، گراندد تئوری یک شیوه گردآوری اطلاعات انعطاف پذیر است که می تواند برای گردآوری اطلاعات پایان نامه مورد استفاده قرار گیرد .