آنالیز آماری پایان نامه های ارشد و دکترا spss

آنالیز آماری پایان نامه های ارشد و دکترا ؛ spss ، نظریه گراندد تئوری و نرم افزارهای مورد نیاز

آنالیز آماری ، یکی از روش های اصولی برای تجزیه و تحلیل داده های کمی تحقیقات و مطالعات پژوهشی به شمار می رود . معمولاً تمام تحقیقاتی که در حوزه خاصی انجام می شوند و داده های آماری و اعداد و ارقام زیادی را گردآوری می کنند به روش های کارآمد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارند . روش های آنالیز آماری به طور گسترده برای آنالیز داده ها و اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا مورد استفاده قرار می گیرند . این روش ها معمولاً شامل نظریه های آماری ، نرم افزارها و تئوری های مختلف هستند . کار کردن با هر کدام ، نیازمند تخصص و تجربه کافی است چرا که انتخاب صحیح یک روش آماری ، اعتبار پژوهش یا تحقیق را تضمین می کند .

نظریه گراندد تئوری ، یکی از روش های آنالیز آماری برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

یکی از قسمت های مهم پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد ، اطلاعات و داده های آماری است که در طول تحقیق و اجرا پروژه توسط محقق یا محققان گردآوری شده اند. گراندد تئوری، نظریه داده بنیاد است که بر اساس گردآوری هدفمند داده ها برای دستیابی به شناخت کامل و جامع از موضوع مورد نظر به کار می رود؛ از طریق گراندد تئوری می توان نظریه ها یا داده های موجود را بر اساس مقادیر واقعی ارزیابی و بیان نمود .

برای اجرای نظریه گراندد تئوری لازم است ابتدا مصاحبه های باز برای بررسی موضوع مورد نظر، تدوین و نگارش شوند ؛ اطلاعات آماری جمع آوری شده و هر یک به صورت خاص، دسته بندی می شوند ( به این کار معمولاً کدگذاری داده ها می گویند ) ؛ در مرحله بعد باید داده ها به طور دقیق و با بررسی کامل، تفسیر گردند و سپس گراندد تئوری اجرا شود . نظریه داده بنیاد در حقیقت آنچه را ا آنالیز آماری اطلاعات تحقیق دریافت می کند برای مخاطبان به تصویر می کشد .

نرم افزار SPSS و نرم افزار لیزرل ، دو نمونه کاربردی برای آنالیز آماری داده های کارشناسی ارشد و دکترا

 

علاوه بر تئوری ها و پرسشنامه ها که برای آنالیز آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری استفاده می شوند ، نرم افزارهایی مانند SPSS و لیزرل نیز به صورت کاملاً تخصصی در حوزه تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات و فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرند. این دو نرم افزار جزو برنامه های رایانه ای تخصصی در حوزه علم آمار هستند که از اعتبار جهانی برخوردار می باشند . پایان نامه هایی که توسط تمام روش های گراندد تئوری ، نرم افزار SPSS و نرم افزار لیزرل ، تفسیر ، تجزیه و تحلیل شده باشند از اعتبار کافی برخوردار بوده و نتایج آن ها با ارزش هستند .

 

آنالیز کیفی داده ها ، یکی از عوامل موفقیت آنالیز آماری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

علاوه بر استفاده از تئوری گراندد و نرم افزارهای SPSS و لیزرل ، روش های ساده آنالیز کیفی اطلاعات نیز باید برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی پایان نامه های ارشد و دکتری به کار روند . آنالیز کیفی اطلاعات شامل مرتب کردن و تنظیم اطلاعات ، دسته بندی و سازماندهی داده ها ، تحلیل اطلاعات ، رسم جدول یا نمودار و ... می باشد . استفاده از آنالیز آماری سازماندهی شده با نرم افزار و نظریه داده بنیاد در راستای آنالیز کیفی می تواند منجر به انجام کامل و اصولی پایان نامه های دوره دکتری و حتی کارشناسی ارشد گردد .